fbpx

Buitengewone omstandigheden leiden tot buitengewone resultaten: wat leren onze gegevens ons?

Op dit moment zijn we meer verbonden dan ooit. We brengen steeds meertijd door voor onze schermen en ons gebruik van sociale media neemt alleen maar toe (+61% ten opzichte van de situatie vóór het lockdown). Als we door onze nieuwsfeeds scrollen, merken we op dat sommige merken erin geslaagd zijn om weer op gang te komen met het oog op deze situatie en dat ze ons inhoud aanbieden die aangepast is aan de realiteit. Hebben deze strategieaanpassingen invloed gehad op de resultaten?

Eén van de eerste effecten die we merken als gevolg van deze situatie is dat merken de concurrentie hebben verminderd door hun activiteiten te stoppen. Dit komt ten goede aan adverteerders die blijven publiceren, aangezien ze van lagere kosten kunnen genieten. Dit is het effect van vraag en aanbod. We zitten immers in een veilingsysteem: minder merkenvechten om aanwezig te zijn op sociale media en daarom kost het minder om advertentieruimte te kopen.

Als we naar de resultaten van de campagnes kijken die we voor onze klanten lanceren, kunnen we nieuwe trends waarnemen in termen van KPI’s sinds het begin van het lockdown. De kosten om 1000 mensen of CPM te bereiken, zijn logischerwijze gedaald. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste zijn er minder adverteerders actief op de advertentieruimte. De facto worden de sociale media minder overspoeld met reclame en is het dus gemakkelijker om een “plaats” te vinden tegen lagere kosten. Ten tweede brengen mensen nog meer tijd door op het internet en sociale media. Het is dus gemakkelijker om in contact te komen met dit verbonden publiek omdat de contactpunten worden verveelvoudigd. Naast een lagere CPM kunnen we dus zowel een lagere frequentie als hogere indrukken en reach waarnemen. De kosten van advertentieruimte op sociale media zijn dan ook aanzienlijk gedaald.Een laatste element kan worden benadrukt.

Zoals hierboven uitgelegd, hebben sommige merken hun activiteiten echter niet gestopt. In plaats daarvan hebben ze gekozen voor een verandering van strategie, waarbij ze meer voor engagement kiezen dan voor verkeer of conversie. Hierdoor is het aantal engagementen toegenomen en zijn de kosten per engagement lager dan vóór deze lockdownperiode. Mijn standpunt over deze evolutie van de KPI’s is dat we “overrompeld” zijn.

Merken hebben zeker geen tijd gehad om zich op deze situatie voor te bereiden en, terwijl sommigen erin geslaagd zijn om zich aan te passen, om hun bedrijf op een of andere manier voort te zetten, hebben anderen gewoonweg alle gesponsorde publicaties stopgezet. Het is zeer waarschijnlijk dat deze inactieve merken zich nu afvragen of ze hun strategie niet zouden moeten herzien en of ze niet opnieuw zouden moeten publiceren aangezien de situatie voortduurt. Ik denk dan ook dat er beetje bij beetje meer merken terug zullen komen in de advertentieruimte die graag dicht bij hun consumenten staan. Ook al kunnen we al enkele trends waarnemen, kunnen we nog niet meten wat deimpact van het lockdown op sociale media is geweest.

Tip: houd uw KPI’s in de gaten, de situatie van vandaag is niet die van morgen. Een regelmatige opvolging van de resultaten en van hun evolutie zal u toelaten uw strategie aan te passen en zal u begeleiden in de keuzes die u moet maken. In een context zoals die waarin we nu leven, moeten we ons snel aanpassen en de kennis van uw gegevens zal u een grotere flexibiliteit geven in uw handelingsvermogen.

A circonstances exceptionnelles, résultats exceptionnels : que nous disent nos datas ?

En cette période particulière, nous sommes plus que jamais connectés. Nous passons de plus en plus de temps devant nos écrans et notre utilisation des réseaux sociaux ne fait qu’augmenter (+61% par rapport à la situation avant confinement). En scrollant nos fils d’actualité, nous avons pu remarquer que certaines marques ont su rebondir face à la situation et nous proposent des contenus adaptés à la réalité.

Ces changements de stratégie ont-ils eu un impact sur les résultats ?

Aujourd’hui un des premiers effets que nous remarquons suite à cette situation, est que les marques ont réduit la concurrence en cessant leur activité. Cela profite aux annonceurs qui continuent de publier car ils bénéficient de coûts moins élevés. C’est l’effet de l’offre et de la demande. Effectivement, nous sommes dans un système d’enchères, moins de marques se battent pour avoir une présence sur les réseaux sociaux donc cela coûte moins cher d’acheter un espace publicitaire.

D’un point de vue résultats des campagnes que nous lançons pour nos clients, si nous comparons les KPI’s avant et après le confinement nous pouvons observer de nouvelles tendances. En effet, et de manière tout à fait logique, le coût pour toucher 1000 personnes, ou CPM, a diminué. Cela est dû à deux raisons principalement. Premièrement, moins d’annonceurs sont actifs sur l’espace publicitaire. De facto, les réseaux sont moins inondés par des publicités et il est donc plus aisé de trouver sa « place » à des coûts plus faibles. Deuxièmement, les personnes passent encore plus de temps sur internet et les réseaux sociaux. Il est donc plus facile d’être en contact avec cette audience connectée car les points de contacts sont démultipliés.

En plus c’un CPM moins élevé, nous pouvons donc observer une fréquence plus basse ainsi que des impressions et un reach plus élevé. Le coût de l’espace publicitaire sur les réseaux sociaux a donc fortement diminué.

Un dernier élément peut être mis en avant. Nous l’avons expliqué précédemment : certaines marques n’ont pas stoppé leur activité pour autant. Elles ont plutôt opté pour un changement de stratégie allant plus vers l’engagement que le trafic ou la conversion. Le nombre d’interactions a donc augmenté et il en résulte des coûts par engagement plus faibles qu’avant cette période de confinement.

Mon point de vue sur cette évolution des KPI se positionne sur le fait que nous avons été « pris de court ». Les marques n’ont certainement pas eu le temps de se préparer à cette situation et, si certaines ont réussi à s’adapter, à continuer leur activité d’une manière ou d’une autre, d’autres ont simplement cessé toute publication sponsorisée. Il est fort probable qu’aujourd’hui, ces marques inactives se posent la question de revoir leur stratégie et de reprendre les publications étant donné que la situation perdure. Je pense donc que petit à petit l’espace publicitaire comptera à nouveau plus de marques avides d’être proches de leurs consommateurs. Même si nous pouvons déjà observer certaines tendances, nous pouvons pas encore mesurer l’impact que le confinement a eu sur les réseaux sociaux.

Conseil : gardez vos KPI’s à l’œil, la situation d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain. Avoir un suivi régulier des résultats et de leur évolution vous permettra d’ajuster votre stratégie et vous guidera dans les choix à prendre. Dans un contexte tel que nous le vivons actuellement, nous devons nous adapter rapidement et la connaissance de vos données vous permettra une plus grande flexibilité dans votre capacité d’action.

Telewerken op mijn nieuwe job… hoe ga ik er mee om?

Afgelopen 24 februari ben ik aan een nieuw avontuur begonnen door me aan te sluiten bij het Brand New Day-team. De coronaviruscrisis was al begonnen en de dramatische gevolgen hiervan begonnen in België voelbaar te worden.

Het was dus slechts 3 weken na mijn aankomst dat er binnen Brand New Day werd besloten dat iedereen van thuis uit moest werken tot nader order. Voor een nieuwkomer als ik had dit twijfels kunnen oproepen over de manier waarop ik ondersteund zou worden – want het is natuurlijk niet door slechts 3 weken in een nieuwe werkomgeving door te brengen dat we autonoom worden en dat een follow-up bijna overbodig wordt. Toch had ik er alle vertrouwen in dat alles goed zou komen.

En inderdaad! Het is nu al één maand dat we begonnen zijn met telewerken, en ik heb me niet één keer verwaarloosd, vergeten of aan de kant gezet, gevoeld. Bij Brand New Day krijgen woorden als “solidariteit” en “team” hun volle betekenis, zowel op menselijk als op professioneel en werkmanagementniveau.

Op menselijk niveau zijn we elke dag in contact met elkaar en worden we er heel regelmatig aan herinnerd dat het welzijn van ons allemaal vooropstaat, en dat de prioriteit is dat we voor onszelf zorgen. In deze periode waarin sociale contacten beperkt zijn, zal ik je niets nieuws leren als ik jou vertel dat dit soort boodschappen helpt ons om het moreel hoog te houden.

In termen van werkmanagement – en dit is waar ik me op ga richten – heb ik maar één woord om de manier waarop we ons organiseren te beschrijven: perfect. Op dit moment zitten we met ons tweeën in het team content (Mélanie Beninati & ik), en ik denk dat het voor ons als rigoureuze en gepassioneerde vrouwen des te makkelijker is om samen te werken. Elke ochtend, eens de agenda van de dag is opgesteld, verdelen we de taken, en vooral communiceren we de hele dag door. Dit om vragen te stellen of om elkaars hulp of advies te verzoeken, maar dat is nog niet alles! Hoewel het programma van de dag meestal ‘s ochtend wordt vastgesteld, vraagt Melanie me gedurende de dag verschillende keren of alles goed gaat, of ik me wel red, of ik hulp nodig heb, enz.

Ik had het eerder over het feit dat ik me zorgen kon maken over de steun en de follow-up die ik tijdens het lockdown zou krijgen; ik denk dat de reden waarom ik zei dat ik gelijk had om vertrouwen te houden, nu heel duidelijk is voor jou.

Ook op praktisch niveau realiseer ik me hoe gelukkig we zijn dat we zo gemakkelijk kunnen overstappen naar een organisatie die totaal anders is dan het kantoorleven. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulpmiddelen die we tot onze beschikking hebben, of als ze gewoonweg niet beschikbaar waren op een laptop. Wat mij betreft,  zijn de hulpmiddelen die ik voornamelijk gebruik:

  • Slack, om met het team te communiceren;
  • Trello, om lopende projecten te beheren;
  • Skype/Zoom voor zowel interne als externe gesprekken.

Dit zijn hulpmiddelen die we al vóór het lockdown gebruikten, maar veel minder regelmatig (met uitzondering van Trello), omdat de communicatie nu alleen maar virtueel is.

Samenvattend, hoewel mijn situatie nogal uniek is, heb ik nooit enige vrees gehad over hoe we ons zouden organiseren zodat ik efficiënt kon werken terwijl ik de hulp bleef krijgen die ik nodig had. Zoals ik al eerder zei, zijn 3 weken in een nieuwe werkomgeving niet genoeg om volledig autonoom te worden. Het is echter wel voldoende om een idee te krijgen van de mentaliteit van het bedrijf en van het team. En bij Brand New Day – dat had ik al begrepen – komt het team op de eerste plaats!

Télétravail à mon nouveau travail… Comment je le gère ?

Le 24 février dernier, je commençais une nouvelle aventure en entrant dans l’équipe de Brand New Day. La crise du coronavirus avait déjà commencé, et les conséquences dramatiques commençaient à se faire ressentir en Belgique.

Ce n’est donc que 3 semaines après mon arrivée qu’il a été décidé au sein de Brand New Day que chacun devrait travailler de son domicile jusqu’à nouvel ordre. Pour une nouvelle arrivante comme moi, cela aurait pu éveiller des doutes sur la façon dont ma prise en charge allait être organisée – car, cela va de soi, ce n’est pas en passant seulement 3 semaines dans un nouvel environnement de travail que nous devenons autonome et qu’un suivi en devient presque superflu. Pourtant, je me sentais confiante : je savais que tout allait bien se passer.

Et de fait ! Cela fait maintenant un mois que le télétravail a commencé, et pas une seule fois je ne me suis sentie délaissée, oubliée ou mise de côté. Chez Brand New Day, des mots tels que « solidarité » et « équipe » prennent tout leur sens, tant au niveau humain, qu’au niveau professionnel et gestion du travail.

Au niveau humain, les contacts sont quotidiens, et il nous est très régulièrement rappelé que le bien-être de chacun est primordial et que la priorité est que nous prenions soin de nous. Dans cette période où les contacts sociaux sont restreints, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce genre de message fait énormément de bien au moral.

Au niveau gestion du travail – et c’est sur ce sujet que je vais m’attarder –, je n’ai qu’un mot pour décrire la façon dont nous nous organisons : parfaite. Pour le moment, nous sommes 2 dans l’équipe content, et je pense qu’en tant que femmes rigoureuses et passionnées, il nous est d’autant plus facile de collaborer ensemble. Chaque matin, une fois que l’agenda du jour est mis en place, nous nous divisons les tâches et, surtout, nous communiquons tout au long de la journée, que ce soit pour des questions ou pour demander l’aide ou l’avis de l’autre, mais pas seulement. Malgré que le programme du jour soit généralement fixé dès le matin, mes collègues me demandent plusieurs fois sur la journée si tout se passe bien, si je m’en sors, si j’ai besoin d’aide, etc.

Je parlais tout à l’heure du fait que le télétravail aurait pu m’inquiéter concernant le soutien et le suivi que j’allais recevoir ; je pense que la raison pour laquelle je précisais avoir bien fait de rester confiante vous est maintenant très claire. J

Par ailleurs, au niveau pratique, je me rends bien compte de la chance unique que nous avons de pouvoir switcher si facilement vers une organisation totalement différente de la vie au bureau. Cela n’aurait pas été possible sans les outils mis à notre disposition, ou si ceux-ci n’étaient tout simplement pas disponibles sur PC portable. Pour ma part, les outils que j’utilise principalement au quotidien sont :

  • Slack, pour communiquer avec l’équipe ;
  • Trello, pour gérer les projets en cours ;
  • Skype / Zoom pour les calls tant internes qu’externes.

Il s’agit ici d’outils que nous utilisions déjà avant le confinement, mais beaucoup moins régulièrement (à l’exception du Trello), étant donné que la communication n’est maintenant plus que virtuelle.

En résumé, bien que ma situation soit un peu particulière, je n’ai jamais eu quelconque crainte concernant la façon dont nous allions nous organiser pour que je puisse travailler efficacement tout en recevant l’aide dont j’aurais besoin. Je le disais plus haut : passer 3 semaines dans un nouvel environnement de travail ne suffit pas pour devenir totalement autonome. Par contre, cela suffit pour se faire une idée de la mentalité de la boite et de l’équipe. Et chez Brand New Day – je l’avais déjà compris – c’est la team avant tout !

Wel of niet sponsoren?

Gezien de huidige situatie vragen veel mensen zich af of het sponsoren van publicaties op sociale media nog wel een goed idee is. Reclame kan om verschillende redenen ongeschikt lijken:

1.     Omdat de context zich voor sommige merken niet leent voor rechtstreekse verkoop en marketing.

2.     Omdat het “niet het moment” is om na te denken over winst, maar wel om elkaar te helpen.

3.     Om geld te besparen (we weten dat de huidige context voor sommige bedrijven een economische ramp kan zijn en dat het marketingbudget vaak als eerste te lijden heeft onder bezuinigingen).

Dit zijn allemaal redenen en aannames die ons ertoe brengen om getuige te zijn van een zuivering van onze Facebook, Instagram en andere nieuwsfeeds, maar de vraag is: is het echt nodig om alle reclameactiviteiten te stoppen?

Laten we beginnen met het belangrijkste: wat is reclame? Simpel gezegd, zonder stil te staan bij verkooptechnieken, marketing en andere theorieën, is reclame een manier om een boodschap over te brengen. Moeten we ons dan maar op radiostilte zetten en gewoon stoppen met communiceren? Natuurlijk niet! Het belangrijkste is om een boodschap te hebben die de moeite waard is om over te brengen, en die niet buiten de context of ongepast is. Hoewel dit het hele jaar door een standaard zou moeten zijn, is het tegenwoordig nog belangrijker.

Toen we zagen dat de situatie begon mis te gaan, besloten we bij Brand New Day Agency meteen om zonder uitzondering te gaan telewerken. We hebben ons snel georganiseerd en konden min of meer normaal blijven werken. Toen het begin van de lockdown periode officieel werd aangekondigd, besloten we al onze ads te stoppen en de tijd te nemen om de situatie van elke klant te beoordelen. Sommige gesponsorde boodschappen, die bedoeld waren om verkeer in de winkels te genereren, werden niet opnieuw gelanceerd. Andere, zoals degene die gebaseerd zijn op engagement, werden daarentegen zeer snel weer op de rails gezet. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat sociale reclame, zeker vandaag de dag, de beste manier is om met uw publiek te communiceren, en dit om verschillende redenen.

Ten eerste stellen sociale media ons in staat om dicht bij de consument te staan en hen in zekere zin een gepersonaliseerde en geruststellende boodschap te brengen. Het is een manier om een ander aspect van je merk te laten zien, een meer menselijke en zorgzame kant. 

Ten tweede zijn sociale media de beste manier om naar uw gemeenschap en consumenten te luisteren, om te weten wat ze over u denken en om met hen te kunnen communiceren – ook al hebben sommige mensen de neiging om dit te vergeten aangezien Facebook de laatste jaren een echte massamedia is geworden. Maak dus gebruik van deze “time out” om bepaalde aspecten van uw communicatie te verbeteren. Het is tijd om een echte gespreksstrategie weer op te stellen en om content weer de plaats te geven die hem toekomt. 

Ten laatste, met alle adverteerders die als gevolg van deze crisis het sociale medialandschap verlaten, zullen de kosten waarschijnlijk dalen en zullen de resultaten vermoedelijk naar omhoog schieten, aangezien reclame meestal via een veilingsysteem wordt betaald. Als er minder spelers voor hetzelfde publiek vechten, kost het je noodzakelijkerwijs minder om je doelen te bereiken. Dus, als uw bedrijf zich daarvoor leent, waarom zou u dan alle activiteiten stoppen? U hebt een e-commerce, kwaliteitscontent, u maakt deel uit van de entertainmentindustrie? Dan sponsor! Ik denk dat sociale media op dit moment sommige bedrijven kunnen redden van een mogelijk faillissement.

Samenvattend: als mij wordt gevraagd of het sponsoren van berichten op sociale media in de huidige context nog steeds een goed idee is, zou ik willen antwoorden dat het afhangt van de inhoud. Als u vindt dat uw boodschap nuttig is voor uw doelgroep, doe het dan! 

We weten dat het verval van het organische bereik op Facebook een zeer actuele realiteit is, en dat alleen maar het potentieel virale aspect van uw content kapitaliseren veel te riskant is. Het was gevaarlijk vóór COVID, het blijft zo tijdens COVIDen zal waarschijnlijk ook daarna zo blijven. En COVID of niet, een goed doordachte en gestructureerde strategische aanpak zal u helpen om uw communicatie en reclame voort te zetten, ongeacht welke obstakels en crises we moeten overwinnen. Elke strategie kan gebreken hebben, u zult waarschijnlijk een korte pauze moeten nemen, de vorm van uw boodschap moeten aanpassen (maar de inhoud blijft hetzelfde) en de tijd moeten nemen om te controleren of uw strategie op dit moment nog zinvol is, maar het zal niet veel tijd in beslag nemen als alles van tevoren goed is doordacht. De vraag die elke adverteerder zich nu moet stellen is: had ik vóór de crisis een doordachte communicatie- en reclamestrategie? Als het antwoord ja is, dan moet u zich niet te veel zorgen maken. Als het antwoord nee is, dan is het waarschijnlijk de hoogste tijd om uw aanpak te heroverwegen, en wat is dan beter dan een strategie gebaseerd op de sales funnel om dit te doen?

Sponsoriser ou non ?


Beaucoup de gens se demandent si, au vu de la situation actuelle, sponsoriser des posts sur les réseaux sociaux est toujours une bonne idée. Faire de la publicité peut paraitre inapproprié pour différentes raisons : 

  1. Parce que le contexte ne se prête pas à la vente et au marketing pur et dur pour certaines marques
  2. Parce que ce n’est « pas le moment » de penser au profit mais plutôt à l’entraide
  3. Pour de faire des économies (on sait que le contexte actuel peut être un désastre économique pour certaines entreprises et le budget marketing est souvent le premier à souffrir de coupes budgétaires.

Tout ceci fait partie des raisons et hypothèses qui nous amènent à assister à une dépollution de nos fils d’actualités Facebook, Instagram et autres ces derniers temps mais est-il vraiment nécessaire de stopper toute activité advertising pour autant ?


Commençons par le plus important : qu’est-ce que la publicité ? Pour faire simple, sans s’attarder sur les techniques de ventes, de marketing et autres théories, la publicité est un moyen de transmettre un message. Devons-nous donc passer en silence radio et arrêter de communiquer ? Bien sûr que non ! Le plus important est d’avoir un message qui vaille la peine d’être véhiculé, qui ne soit pas hors contexte ou maladroit. Même si cela devrait couler de source tout le long de l’année, c’est d’autant plus important par les temps qui courent.


Chez Brand New Day Agency, quand nous avons vu que la situation commençait à dégénérer, nous avons tout de suite décidé de tous, sans exception, faire du télétravail. Nous nous sommes vite organisés et nous avons pu continuer à travailler à peu près normalement. Lorsque l’annonce de confinement officielle est arrivée, nous avons décidé de stopper toutes nos ads et de prendre le temps pour évaluer la situation de chaque client. Certains messages sponsorisés, qui avaient pour but de générer du trafic dans les magasins n’ont pas été relancées mais d’autres, comme celles basées sur de l’engagement par exemple, ont très vite été remises en route. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que les publicités sociales sont, particulièrement à l’heure actuelle, le meilleur moyen de communiquer avec son audience et ce pour plusieurs raisons.


Premièrement, les réseaux sociaux permettent d’être proche du consommateur et de lui apporter un message personnalisé et réconfortant. C’est une manière de montrer un autre aspect de sa marque, un côté plus humain et plus attentionné. 

Deuxièmement, même si certains ont tendance à l’oublier (puisque Facebook est devenu un véritable mass media ces dernières années), les réseaux sociaux sont c’est la meilleure manière d’écouter vos communautés et consommateurs, de savoir ce qu’ils pensent de vous et de pouvoir rentrer en interaction avec eux. Profitez de ce « temps mort » pour améliorer certains aspects de votre communication. C’est le moment de remettre une vraie stratégie de veille conversationnelle en place et de redonner au contenu une place de prédilection. 


Dernièrement, avec tous les annonceurs qui désertent le paysage socio-médiatique suite à cette crise, les coûts risquent de diminuer et les résultats de monter en flèche puisque la publicité se paie souvent sur un système d’enchères. S’il y a moins d’acteurs à se battre pour la même audience, cela vous coûtera forcement moins cher de toucher vos cibles. Du coup, si votre business s’y prête, pourquoi stopper toute activité ? Vous avez un e-commerce, du contenu de qualité, vous faites partie de l’industrie du divertissement ? Sponsorisez ! Je pense qu’à l’heure actuelle, les réseaux sociaux pourraient sauver certaines entreprises d’une faillite potentielle. 


Pour résumer, quand on me demande si, sponsoriser des posts sur les réseaux sociaux est toujours une bonne idée dans le contexte actuel, je répondrais que cela dépend de votre contenu. Si vous considérez que votre message a une utilité quelconque auprès de votre public cible, faites-le ! On sait que le déclin du reach organique sur Facebook est une réalité bien présente et capitaliser uniquement sur l’aspect potentiellement viral de votre contenu est bien trop risqué. Ca l’était avant le COVID, ça le reste pendant et ça le restera sans doute après. Et COVID ou pas, le fait d’avoir une approche stratégique bien pensée et structurée vous aidera à pouvoir continuer votre communication et votre publicité peu importe les obstacles et les crises que nous devons surmonter. Toute stratégie peut avoir des failles, vous devrez probablement faire une courte pause, adapter la forme de votre message (mais le fond restera le même) et prendre le temps de vérifier si votre stratégie a encore du sens à l’heure actuelle mais cela ne prendra pas beaucoup de temps si tout a été bien pensé au préalable. La question que tout annonceur devrait se poser là tout de suite est : est-ce que j’avais une stratégie de communication et d’advertising bien pensée avant la crise ? Si la réponse est oui, alors vous ne devrez pas avoir trop de soucis. Si la réponse est non, alors il est probablement grand temps de repenser votre approche et quoi de mieux qu’une stratégie basée sur le sales funnel pour ce faire ?