fbpx

Back to basics: Sales funnel approach and how to use it efficiently

You’re more than likely familiar with the sales funnel. You know, this figure that shows the different phases of your customer’s journey. Just as a reminder, the sales funnel includes 4 phases:

 1. The awareness phase
 2. The consideration phase
 3. The conversion phase
 4. The loyalty phase.

All of your marketing objectives are related to one of those stages, and at Brand New Day, we always base our social media strategies on this funnel. However, the use of the sales funnel requires some key knowledge to fully understand it.

Let’s start from the beginning: the sales funnel represents the potential target for your action. This seems obvious but, what is not said is that not the whole funnel is qualitative. Only a part of it represents a qualitative target (in red). Furthermore, only a part of this qualitative target is your real target, also known as your core audience (in green). With this in mind, we can go on and discover how we can exploit the full potential of this “concept”.

Right now, you should have many questions coming to your mind, such as:

 • Reaching a whole phase allows me to get more results, right?
 • How should I reach my qualitative or real target in this case?
 • What is the point?! I generate results all along my campaign.
 • And so on.

Those questions are totally relevant, but you missed two variables: the budget spent and the value of your results. Reaching a whole phase may cost a lot of money, and let’s get serious, not all of you can invest that much on (social) media. This leads us to the following subject: how can you target your core audience and optimize your budget?

On social media, you generally create your targeting by selecting some socio-demographics settings and INTERESTS. When you select those interests, you think of what your audience might like, do or want. The trick here is that the interests you select don’t always reflect what you think they are.

Let’s take the most-used interest: “luxury goods”. Do you know who are the people behind this interest? Do you really think the people with an interest for “luxury goods” are mostly potential buyers for your luxury product? At Brand New Day Agency, thanks to the SoPRISM social audience profiling solution we use internally, we do know that it’s not the case.

Besides the relevancy of the interests you use, you should take into account the size, or potential reach, of the targeting you have created. A bigger size means more reach, that’s true… but it also means that you will need more money to reach your whole audience, or at least a certain percentage of it.

Ok so once you’ve created the “perfect” targeting, what’s the next step? Launching the campaign of course and, if you did it well, generate results. Congratulations, but now that the first part of your campaign is finished and that everyone in your targeting knows your product, what are you going to do? You only ran a conversion phase, and now, you have a new product that no one has ever heard of? I think I forgot to mention something, that is obvious for us at BND, but that you may have forgotten: your campaign should work, like the sales funnel (remember it?), in different phases.

Let’s take an example: you want to sell a new product on the market. How should we get from the “no one knows me” to the “everyone buys and loves my product”? Simple! use the sales funnel’s steps. Use an awareness phase to create some visibility for your product, use a consideration phase to generate interests in your product and use a conversion phase to sell it hard.

Let’s get back to my previous question: what do you do when you’ve launched your first phase with the “perfect” targeting and that it generates results? Launching your second phase right away and then the third (and fourth) phase? Are you sure? Well, you shouldn’t! That is a common mistake for most advertisers on social media.

Most campaigns are launched with only one or two targeting used all along the campaign (look at the previous illustration) . The problem, as you can see, is that the targeting often includes people who are not really interested in your product or that may cost a lot to like/buy/recommend your product (see below).

Earlier, I spoke about the value of your results, but I didn’t really explain what it means. Let’s take the example of a conversion phase. The goal here is to sell, right? And as long as you sell, then everything is good, right? But what if you can sell the same amount for only half of the price? I assume that you would love the idea. Imagine that the more you get to the center of the funnel, the less you will pay for your target to take an action. The exercise here is to know who is at the center and how to reach more and more of them all along your campaign… Which is impossible with only one or two broad audiences.

At Brand New Day, we work with multiple audiences in different combinations in order to avoid overlap and to be sure that we reach a small amount of every group at first. Yes, it may seem crazy and the fact that we already had a campaign with more than 200 different combinations will just confirm that! After that, at each phase, we select only the audiences that generate the best results, so we can capitalize on those. This way, we generate more actions for less money and, sometimes, even broaden our reach at each phase.

Buitengewone omstandigheden leiden tot buitengewone resultaten: wat leren onze gegevens ons?

Op dit moment zijn we meer verbonden dan ooit. We brengen steeds meertijd door voor onze schermen en ons gebruik van sociale media neemt alleen maar toe (+61% ten opzichte van de situatie vóór het lockdown). Als we door onze nieuwsfeeds scrollen, merken we op dat sommige merken erin geslaagd zijn om weer op gang te komen met het oog op deze situatie en dat ze ons inhoud aanbieden die aangepast is aan de realiteit. Hebben deze strategieaanpassingen invloed gehad op de resultaten?

Eén van de eerste effecten die we merken als gevolg van deze situatie is dat merken de concurrentie hebben verminderd door hun activiteiten te stoppen. Dit komt ten goede aan adverteerders die blijven publiceren, aangezien ze van lagere kosten kunnen genieten. Dit is het effect van vraag en aanbod. We zitten immers in een veilingsysteem: minder merkenvechten om aanwezig te zijn op sociale media en daarom kost het minder om advertentieruimte te kopen.

Als we naar de resultaten van de campagnes kijken die we voor onze klanten lanceren, kunnen we nieuwe trends waarnemen in termen van KPI’s sinds het begin van het lockdown. De kosten om 1000 mensen of CPM te bereiken, zijn logischerwijze gedaald. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste zijn er minder adverteerders actief op de advertentieruimte. De facto worden de sociale media minder overspoeld met reclame en is het dus gemakkelijker om een “plaats” te vinden tegen lagere kosten. Ten tweede brengen mensen nog meer tijd door op het internet en sociale media. Het is dus gemakkelijker om in contact te komen met dit verbonden publiek omdat de contactpunten worden verveelvoudigd. Naast een lagere CPM kunnen we dus zowel een lagere frequentie als hogere indrukken en reach waarnemen. De kosten van advertentieruimte op sociale media zijn dan ook aanzienlijk gedaald.Een laatste element kan worden benadrukt.

Zoals hierboven uitgelegd, hebben sommige merken hun activiteiten echter niet gestopt. In plaats daarvan hebben ze gekozen voor een verandering van strategie, waarbij ze meer voor engagement kiezen dan voor verkeer of conversie. Hierdoor is het aantal engagementen toegenomen en zijn de kosten per engagement lager dan vóór deze lockdownperiode. Mijn standpunt over deze evolutie van de KPI’s is dat we “overrompeld” zijn.

Merken hebben zeker geen tijd gehad om zich op deze situatie voor te bereiden en, terwijl sommigen erin geslaagd zijn om zich aan te passen, om hun bedrijf op een of andere manier voort te zetten, hebben anderen gewoonweg alle gesponsorde publicaties stopgezet. Het is zeer waarschijnlijk dat deze inactieve merken zich nu afvragen of ze hun strategie niet zouden moeten herzien en of ze niet opnieuw zouden moeten publiceren aangezien de situatie voortduurt. Ik denk dan ook dat er beetje bij beetje meer merken terug zullen komen in de advertentieruimte die graag dicht bij hun consumenten staan. Ook al kunnen we al enkele trends waarnemen, kunnen we nog niet meten wat deimpact van het lockdown op sociale media is geweest.

Tip: houd uw KPI’s in de gaten, de situatie van vandaag is niet die van morgen. Een regelmatige opvolging van de resultaten en van hun evolutie zal u toelaten uw strategie aan te passen en zal u begeleiden in de keuzes die u moet maken. In een context zoals die waarin we nu leven, moeten we ons snel aanpassen en de kennis van uw gegevens zal u een grotere flexibiliteit geven in uw handelingsvermogen.

A circonstances exceptionnelles, résultats exceptionnels : que nous disent nos datas ?

En cette période particulière, nous sommes plus que jamais connectés. Nous passons de plus en plus de temps devant nos écrans et notre utilisation des réseaux sociaux ne fait qu’augmenter (+61% par rapport à la situation avant confinement). En scrollant nos fils d’actualité, nous avons pu remarquer que certaines marques ont su rebondir face à la situation et nous proposent des contenus adaptés à la réalité.

Ces changements de stratégie ont-ils eu un impact sur les résultats ?

Aujourd’hui un des premiers effets que nous remarquons suite à cette situation, est que les marques ont réduit la concurrence en cessant leur activité. Cela profite aux annonceurs qui continuent de publier car ils bénéficient de coûts moins élevés. C’est l’effet de l’offre et de la demande. Effectivement, nous sommes dans un système d’enchères, moins de marques se battent pour avoir une présence sur les réseaux sociaux donc cela coûte moins cher d’acheter un espace publicitaire.

D’un point de vue résultats des campagnes que nous lançons pour nos clients, si nous comparons les KPI’s avant et après le confinement nous pouvons observer de nouvelles tendances. En effet, et de manière tout à fait logique, le coût pour toucher 1000 personnes, ou CPM, a diminué. Cela est dû à deux raisons principalement. Premièrement, moins d’annonceurs sont actifs sur l’espace publicitaire. De facto, les réseaux sont moins inondés par des publicités et il est donc plus aisé de trouver sa « place » à des coûts plus faibles. Deuxièmement, les personnes passent encore plus de temps sur internet et les réseaux sociaux. Il est donc plus facile d’être en contact avec cette audience connectée car les points de contacts sont démultipliés.

En plus c’un CPM moins élevé, nous pouvons donc observer une fréquence plus basse ainsi que des impressions et un reach plus élevé. Le coût de l’espace publicitaire sur les réseaux sociaux a donc fortement diminué.

Un dernier élément peut être mis en avant. Nous l’avons expliqué précédemment : certaines marques n’ont pas stoppé leur activité pour autant. Elles ont plutôt opté pour un changement de stratégie allant plus vers l’engagement que le trafic ou la conversion. Le nombre d’interactions a donc augmenté et il en résulte des coûts par engagement plus faibles qu’avant cette période de confinement.

Mon point de vue sur cette évolution des KPI se positionne sur le fait que nous avons été « pris de court ». Les marques n’ont certainement pas eu le temps de se préparer à cette situation et, si certaines ont réussi à s’adapter, à continuer leur activité d’une manière ou d’une autre, d’autres ont simplement cessé toute publication sponsorisée. Il est fort probable qu’aujourd’hui, ces marques inactives se posent la question de revoir leur stratégie et de reprendre les publications étant donné que la situation perdure. Je pense donc que petit à petit l’espace publicitaire comptera à nouveau plus de marques avides d’être proches de leurs consommateurs. Même si nous pouvons déjà observer certaines tendances, nous pouvons pas encore mesurer l’impact que le confinement a eu sur les réseaux sociaux.

Conseil : gardez vos KPI’s à l’œil, la situation d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain. Avoir un suivi régulier des résultats et de leur évolution vous permettra d’ajuster votre stratégie et vous guidera dans les choix à prendre. Dans un contexte tel que nous le vivons actuellement, nous devons nous adapter rapidement et la connaissance de vos données vous permettra une plus grande flexibilité dans votre capacité d’action.

Telewerken op mijn nieuwe job… hoe ga ik er mee om?

Afgelopen 24 februari ben ik aan een nieuw avontuur begonnen door me aan te sluiten bij het Brand New Day-team. De coronaviruscrisis was al begonnen en de dramatische gevolgen hiervan begonnen in België voelbaar te worden.

Het was dus slechts 3 weken na mijn aankomst dat er binnen Brand New Day werd besloten dat iedereen van thuis uit moest werken tot nader order. Voor een nieuwkomer als ik had dit twijfels kunnen oproepen over de manier waarop ik ondersteund zou worden – want het is natuurlijk niet door slechts 3 weken in een nieuwe werkomgeving door te brengen dat we autonoom worden en dat een follow-up bijna overbodig wordt. Toch had ik er alle vertrouwen in dat alles goed zou komen.

En inderdaad! Het is nu al één maand dat we begonnen zijn met telewerken, en ik heb me niet één keer verwaarloosd, vergeten of aan de kant gezet, gevoeld. Bij Brand New Day krijgen woorden als “solidariteit” en “team” hun volle betekenis, zowel op menselijk als op professioneel en werkmanagementniveau.

Op menselijk niveau zijn we elke dag in contact met elkaar en worden we er heel regelmatig aan herinnerd dat het welzijn van ons allemaal vooropstaat, en dat de prioriteit is dat we voor onszelf zorgen. In deze periode waarin sociale contacten beperkt zijn, zal ik je niets nieuws leren als ik jou vertel dat dit soort boodschappen helpt ons om het moreel hoog te houden.

In termen van werkmanagement – en dit is waar ik me op ga richten – heb ik maar één woord om de manier waarop we ons organiseren te beschrijven: perfect. Op dit moment zitten we met ons tweeën in het team content (Mélanie Beninati & ik), en ik denk dat het voor ons als rigoureuze en gepassioneerde vrouwen des te makkelijker is om samen te werken. Elke ochtend, eens de agenda van de dag is opgesteld, verdelen we de taken, en vooral communiceren we de hele dag door. Dit om vragen te stellen of om elkaars hulp of advies te verzoeken, maar dat is nog niet alles! Hoewel het programma van de dag meestal ‘s ochtend wordt vastgesteld, vraagt Melanie me gedurende de dag verschillende keren of alles goed gaat, of ik me wel red, of ik hulp nodig heb, enz.

Ik had het eerder over het feit dat ik me zorgen kon maken over de steun en de follow-up die ik tijdens het lockdown zou krijgen; ik denk dat de reden waarom ik zei dat ik gelijk had om vertrouwen te houden, nu heel duidelijk is voor jou.

Ook op praktisch niveau realiseer ik me hoe gelukkig we zijn dat we zo gemakkelijk kunnen overstappen naar een organisatie die totaal anders is dan het kantoorleven. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulpmiddelen die we tot onze beschikking hebben, of als ze gewoonweg niet beschikbaar waren op een laptop. Wat mij betreft,  zijn de hulpmiddelen die ik voornamelijk gebruik:

 • Slack, om met het team te communiceren;
 • Trello, om lopende projecten te beheren;
 • Skype/Zoom voor zowel interne als externe gesprekken.

Dit zijn hulpmiddelen die we al vóór het lockdown gebruikten, maar veel minder regelmatig (met uitzondering van Trello), omdat de communicatie nu alleen maar virtueel is.

Samenvattend, hoewel mijn situatie nogal uniek is, heb ik nooit enige vrees gehad over hoe we ons zouden organiseren zodat ik efficiënt kon werken terwijl ik de hulp bleef krijgen die ik nodig had. Zoals ik al eerder zei, zijn 3 weken in een nieuwe werkomgeving niet genoeg om volledig autonoom te worden. Het is echter wel voldoende om een idee te krijgen van de mentaliteit van het bedrijf en van het team. En bij Brand New Day – dat had ik al begrepen – komt het team op de eerste plaats!

Télétravail à mon nouveau travail… Comment je le gère ?

Le 24 février dernier, je commençais une nouvelle aventure en entrant dans l’équipe de Brand New Day. La crise du coronavirus avait déjà commencé, et les conséquences dramatiques commençaient à se faire ressentir en Belgique.

Ce n’est donc que 3 semaines après mon arrivée qu’il a été décidé au sein de Brand New Day que chacun devrait travailler de son domicile jusqu’à nouvel ordre. Pour une nouvelle arrivante comme moi, cela aurait pu éveiller des doutes sur la façon dont ma prise en charge allait être organisée – car, cela va de soi, ce n’est pas en passant seulement 3 semaines dans un nouvel environnement de travail que nous devenons autonome et qu’un suivi en devient presque superflu. Pourtant, je me sentais confiante : je savais que tout allait bien se passer.

Et de fait ! Cela fait maintenant un mois que le télétravail a commencé, et pas une seule fois je ne me suis sentie délaissée, oubliée ou mise de côté. Chez Brand New Day, des mots tels que « solidarité » et « équipe » prennent tout leur sens, tant au niveau humain, qu’au niveau professionnel et gestion du travail.

Au niveau humain, les contacts sont quotidiens, et il nous est très régulièrement rappelé que le bien-être de chacun est primordial et que la priorité est que nous prenions soin de nous. Dans cette période où les contacts sociaux sont restreints, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce genre de message fait énormément de bien au moral.

Au niveau gestion du travail – et c’est sur ce sujet que je vais m’attarder –, je n’ai qu’un mot pour décrire la façon dont nous nous organisons : parfaite. Pour le moment, nous sommes 2 dans l’équipe content, et je pense qu’en tant que femmes rigoureuses et passionnées, il nous est d’autant plus facile de collaborer ensemble. Chaque matin, une fois que l’agenda du jour est mis en place, nous nous divisons les tâches et, surtout, nous communiquons tout au long de la journée, que ce soit pour des questions ou pour demander l’aide ou l’avis de l’autre, mais pas seulement. Malgré que le programme du jour soit généralement fixé dès le matin, mes collègues me demandent plusieurs fois sur la journée si tout se passe bien, si je m’en sors, si j’ai besoin d’aide, etc.

Je parlais tout à l’heure du fait que le télétravail aurait pu m’inquiéter concernant le soutien et le suivi que j’allais recevoir ; je pense que la raison pour laquelle je précisais avoir bien fait de rester confiante vous est maintenant très claire. J

Par ailleurs, au niveau pratique, je me rends bien compte de la chance unique que nous avons de pouvoir switcher si facilement vers une organisation totalement différente de la vie au bureau. Cela n’aurait pas été possible sans les outils mis à notre disposition, ou si ceux-ci n’étaient tout simplement pas disponibles sur PC portable. Pour ma part, les outils que j’utilise principalement au quotidien sont :

 • Slack, pour communiquer avec l’équipe ;
 • Trello, pour gérer les projets en cours ;
 • Skype / Zoom pour les calls tant internes qu’externes.

Il s’agit ici d’outils que nous utilisions déjà avant le confinement, mais beaucoup moins régulièrement (à l’exception du Trello), étant donné que la communication n’est maintenant plus que virtuelle.

En résumé, bien que ma situation soit un peu particulière, je n’ai jamais eu quelconque crainte concernant la façon dont nous allions nous organiser pour que je puisse travailler efficacement tout en recevant l’aide dont j’aurais besoin. Je le disais plus haut : passer 3 semaines dans un nouvel environnement de travail ne suffit pas pour devenir totalement autonome. Par contre, cela suffit pour se faire une idée de la mentalité de la boite et de l’équipe. Et chez Brand New Day – je l’avais déjà compris – c’est la team avant tout !

Wel of niet sponsoren?

Gezien de huidige situatie vragen veel mensen zich af of het sponsoren van publicaties op sociale media nog wel een goed idee is. Reclame kan om verschillende redenen ongeschikt lijken:

1.     Omdat de context zich voor sommige merken niet leent voor rechtstreekse verkoop en marketing.

2.     Omdat het “niet het moment” is om na te denken over winst, maar wel om elkaar te helpen.

3.     Om geld te besparen (we weten dat de huidige context voor sommige bedrijven een economische ramp kan zijn en dat het marketingbudget vaak als eerste te lijden heeft onder bezuinigingen).

Dit zijn allemaal redenen en aannames die ons ertoe brengen om getuige te zijn van een zuivering van onze Facebook, Instagram en andere nieuwsfeeds, maar de vraag is: is het echt nodig om alle reclameactiviteiten te stoppen?

Laten we beginnen met het belangrijkste: wat is reclame? Simpel gezegd, zonder stil te staan bij verkooptechnieken, marketing en andere theorieën, is reclame een manier om een boodschap over te brengen. Moeten we ons dan maar op radiostilte zetten en gewoon stoppen met communiceren? Natuurlijk niet! Het belangrijkste is om een boodschap te hebben die de moeite waard is om over te brengen, en die niet buiten de context of ongepast is. Hoewel dit het hele jaar door een standaard zou moeten zijn, is het tegenwoordig nog belangrijker.

Toen we zagen dat de situatie begon mis te gaan, besloten we bij Brand New Day Agency meteen om zonder uitzondering te gaan telewerken. We hebben ons snel georganiseerd en konden min of meer normaal blijven werken. Toen het begin van de lockdown periode officieel werd aangekondigd, besloten we al onze ads te stoppen en de tijd te nemen om de situatie van elke klant te beoordelen. Sommige gesponsorde boodschappen, die bedoeld waren om verkeer in de winkels te genereren, werden niet opnieuw gelanceerd. Andere, zoals degene die gebaseerd zijn op engagement, werden daarentegen zeer snel weer op de rails gezet. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat sociale reclame, zeker vandaag de dag, de beste manier is om met uw publiek te communiceren, en dit om verschillende redenen.

Ten eerste stellen sociale media ons in staat om dicht bij de consument te staan en hen in zekere zin een gepersonaliseerde en geruststellende boodschap te brengen. Het is een manier om een ander aspect van je merk te laten zien, een meer menselijke en zorgzame kant. 

Ten tweede zijn sociale media de beste manier om naar uw gemeenschap en consumenten te luisteren, om te weten wat ze over u denken en om met hen te kunnen communiceren – ook al hebben sommige mensen de neiging om dit te vergeten aangezien Facebook de laatste jaren een echte massamedia is geworden. Maak dus gebruik van deze “time out” om bepaalde aspecten van uw communicatie te verbeteren. Het is tijd om een echte gespreksstrategie weer op te stellen en om content weer de plaats te geven die hem toekomt. 

Ten laatste, met alle adverteerders die als gevolg van deze crisis het sociale medialandschap verlaten, zullen de kosten waarschijnlijk dalen en zullen de resultaten vermoedelijk naar omhoog schieten, aangezien reclame meestal via een veilingsysteem wordt betaald. Als er minder spelers voor hetzelfde publiek vechten, kost het je noodzakelijkerwijs minder om je doelen te bereiken. Dus, als uw bedrijf zich daarvoor leent, waarom zou u dan alle activiteiten stoppen? U hebt een e-commerce, kwaliteitscontent, u maakt deel uit van de entertainmentindustrie? Dan sponsor! Ik denk dat sociale media op dit moment sommige bedrijven kunnen redden van een mogelijk faillissement.

Samenvattend: als mij wordt gevraagd of het sponsoren van berichten op sociale media in de huidige context nog steeds een goed idee is, zou ik willen antwoorden dat het afhangt van de inhoud. Als u vindt dat uw boodschap nuttig is voor uw doelgroep, doe het dan! 

We weten dat het verval van het organische bereik op Facebook een zeer actuele realiteit is, en dat alleen maar het potentieel virale aspect van uw content kapitaliseren veel te riskant is. Het was gevaarlijk vóór COVID, het blijft zo tijdens COVIDen zal waarschijnlijk ook daarna zo blijven. En COVID of niet, een goed doordachte en gestructureerde strategische aanpak zal u helpen om uw communicatie en reclame voort te zetten, ongeacht welke obstakels en crises we moeten overwinnen. Elke strategie kan gebreken hebben, u zult waarschijnlijk een korte pauze moeten nemen, de vorm van uw boodschap moeten aanpassen (maar de inhoud blijft hetzelfde) en de tijd moeten nemen om te controleren of uw strategie op dit moment nog zinvol is, maar het zal niet veel tijd in beslag nemen als alles van tevoren goed is doordacht. De vraag die elke adverteerder zich nu moet stellen is: had ik vóór de crisis een doordachte communicatie- en reclamestrategie? Als het antwoord ja is, dan moet u zich niet te veel zorgen maken. Als het antwoord nee is, dan is het waarschijnlijk de hoogste tijd om uw aanpak te heroverwegen, en wat is dan beter dan een strategie gebaseerd op de sales funnel om dit te doen?

Sponsoriser ou non ?


Beaucoup de gens se demandent si, au vu de la situation actuelle, sponsoriser des posts sur les réseaux sociaux est toujours une bonne idée. Faire de la publicité peut paraitre inapproprié pour différentes raisons : 

 1. Parce que le contexte ne se prête pas à la vente et au marketing pur et dur pour certaines marques
 2. Parce que ce n’est « pas le moment » de penser au profit mais plutôt à l’entraide
 3. Pour de faire des économies (on sait que le contexte actuel peut être un désastre économique pour certaines entreprises et le budget marketing est souvent le premier à souffrir de coupes budgétaires.

Tout ceci fait partie des raisons et hypothèses qui nous amènent à assister à une dépollution de nos fils d’actualités Facebook, Instagram et autres ces derniers temps mais est-il vraiment nécessaire de stopper toute activité advertising pour autant ?


Commençons par le plus important : qu’est-ce que la publicité ? Pour faire simple, sans s’attarder sur les techniques de ventes, de marketing et autres théories, la publicité est un moyen de transmettre un message. Devons-nous donc passer en silence radio et arrêter de communiquer ? Bien sûr que non ! Le plus important est d’avoir un message qui vaille la peine d’être véhiculé, qui ne soit pas hors contexte ou maladroit. Même si cela devrait couler de source tout le long de l’année, c’est d’autant plus important par les temps qui courent.


Chez Brand New Day Agency, quand nous avons vu que la situation commençait à dégénérer, nous avons tout de suite décidé de tous, sans exception, faire du télétravail. Nous nous sommes vite organisés et nous avons pu continuer à travailler à peu près normalement. Lorsque l’annonce de confinement officielle est arrivée, nous avons décidé de stopper toutes nos ads et de prendre le temps pour évaluer la situation de chaque client. Certains messages sponsorisés, qui avaient pour but de générer du trafic dans les magasins n’ont pas été relancées mais d’autres, comme celles basées sur de l’engagement par exemple, ont très vite été remises en route. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que les publicités sociales sont, particulièrement à l’heure actuelle, le meilleur moyen de communiquer avec son audience et ce pour plusieurs raisons.


Premièrement, les réseaux sociaux permettent d’être proche du consommateur et de lui apporter un message personnalisé et réconfortant. C’est une manière de montrer un autre aspect de sa marque, un côté plus humain et plus attentionné. 

Deuxièmement, même si certains ont tendance à l’oublier (puisque Facebook est devenu un véritable mass media ces dernières années), les réseaux sociaux sont c’est la meilleure manière d’écouter vos communautés et consommateurs, de savoir ce qu’ils pensent de vous et de pouvoir rentrer en interaction avec eux. Profitez de ce « temps mort » pour améliorer certains aspects de votre communication. C’est le moment de remettre une vraie stratégie de veille conversationnelle en place et de redonner au contenu une place de prédilection. 


Dernièrement, avec tous les annonceurs qui désertent le paysage socio-médiatique suite à cette crise, les coûts risquent de diminuer et les résultats de monter en flèche puisque la publicité se paie souvent sur un système d’enchères. S’il y a moins d’acteurs à se battre pour la même audience, cela vous coûtera forcement moins cher de toucher vos cibles. Du coup, si votre business s’y prête, pourquoi stopper toute activité ? Vous avez un e-commerce, du contenu de qualité, vous faites partie de l’industrie du divertissement ? Sponsorisez ! Je pense qu’à l’heure actuelle, les réseaux sociaux pourraient sauver certaines entreprises d’une faillite potentielle. 


Pour résumer, quand on me demande si, sponsoriser des posts sur les réseaux sociaux est toujours une bonne idée dans le contexte actuel, je répondrais que cela dépend de votre contenu. Si vous considérez que votre message a une utilité quelconque auprès de votre public cible, faites-le ! On sait que le déclin du reach organique sur Facebook est une réalité bien présente et capitaliser uniquement sur l’aspect potentiellement viral de votre contenu est bien trop risqué. Ca l’était avant le COVID, ça le reste pendant et ça le restera sans doute après. Et COVID ou pas, le fait d’avoir une approche stratégique bien pensée et structurée vous aidera à pouvoir continuer votre communication et votre publicité peu importe les obstacles et les crises que nous devons surmonter. Toute stratégie peut avoir des failles, vous devrez probablement faire une courte pause, adapter la forme de votre message (mais le fond restera le même) et prendre le temps de vérifier si votre stratégie a encore du sens à l’heure actuelle mais cela ne prendra pas beaucoup de temps si tout a été bien pensé au préalable. La question que tout annonceur devrait se poser là tout de suite est : est-ce que j’avais une stratégie de communication et d’advertising bien pensée avant la crise ? Si la réponse est oui, alors vous ne devrez pas avoir trop de soucis. Si la réponse est non, alors il est probablement grand temps de repenser votre approche et quoi de mieux qu’une stratégie basée sur le sales funnel pour ce faire ?

Efficiënte socialmediastrategieën in een medialandschap in volle verandering

Het medialandschap is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Vandaag spelen de digitale middelen en de social media een prominente rol in de marketingstrategieën van de adverteerders. Ze bieden de merken immers al lang de mogelijkheid om targetingmiddelen te gebruiken die de traditionele media tot nu niet konden aanbieden. Enkele schandalen, zoals van Cambridge Analytica, brachten echter een heuse storm in de publieke opinie teweeg en de AVG stelde bepaalde lacunes in de bescherming van het privéleven aan de kaak. Sindsdien lijkt het er dan ook op dat de internetreuzen een stapje terug moeten zetten. Sabina Gishvarova, managing director van Brand New Day, en haar team van experts maken een balans op van de grote evoluties in de sector en de manier om uw socialmediastrategie in 2020 over een andere boeg te gooien.
 
Meer lezen

Comment appréhender sa stratégie social media dans un univers médiatique en pleine mutation ?

Ces dernières années, le paysage médiatique a profondément évolué et le digital ainsi que les médias sociaux ont pris une place de plus en plus considérable dans les stratégies marketing des annonceurs. Pour cause, ceux-là ont longtemps permis aux marques de recourir à des moyens de ciblage que les médias traditionnels ne pouvaient jusqu’ici pas offrir. Pourtant, depuis les scandales comme Cambridge Analytica qui ont secoué l’opinion publique et l’entrée en vigueur du GDPR qui a mis en exergue certaines lacunes en terme de protection de la vie privée, il semblerait que les géants du web fassent petit à petit marche arrière.  Sabina Gishvarova, managing director de Brand New Day ainsi que son équipe d’experts font le point sur les grandes évolutions du secteur et sur la manière de repenser sa stratégie social media en 2020.
 
Lire la suite

Understanding audiences by analyzing social media trends

A few days ago, I was scrolling down my LinkedIn’s newsfeed when I read something about a guy who paid 10k so a big influencer with a huge audience could promote his product. It was a fancy, expensive jacket I think. Probably the kind of jacket George Clooney wears. Anyway, this guy was really surprised to observe that this marketing strategy turned out to be a big failure with zero jackets sold. 

Any idea why it failed? The answer is simple: audience! 
I’ve been working at Brand New Day Agency for 6 years now and understanding audiences to better fulfill our clients needs’ and come up with the best strategy has always been key to us and there are many ways to analyse your target group. 

1. There are market researchs. You can conduct surveys or make use of the existing ones to get acquainted with your audience. Quite traditional but still relevant (#oldbutgold).

2. Big data! Probably one of the best way to really understand your target group since we are leaving so much digital footprints through our browsing journey. Plus, it’s behavioral instead of declarative which makes it even more powerful because the difference between what people say and what they actually do is often quite big (yep little fella, Facebook knows you want to keep up with the Kardashians even if you pretend you don’t know who the hell they are). 

3. Listening tools. Keep on eye on the conversation to see what people discuss, what they are concerned about, how they feel about a particular product or brand, etc.

4. Trends analysis. Wait, what? Why is it interesting? Well, being updated about the latest trends should not only be considered as a way to get the coolest marketing strategy. I think the example I mentioned with this guy using the influencer strategy is an interesting example because most people just rush into something because it’s new, trendy and exciting. Tik Tok has been on everyone’s lips lately. Does it mean you need to invest in this channel? Here again, I would just say one word: audience

You need to take a look at the audience but even if it doesn’t quite match your target group yet doesn’t mean you don’t have to keep an eye on what’s happening there because as you know, a long long time ago, in a kingdom far far away, people used to say was Facebook teenagers’ playground. 
Analyzing the trends is, in my opinion, a great way to take the temperature of the population. For me, it’s much more than marketing, it’s sociology, psychology, politics and even philosophy. And if it can help us, marketers, with our marketing strategy, well… Let’s not complain about that, right?
So before we go any further with these big social media trends, I would like us to take a moment to think about something that has deeply changed our lives over the past decade. Do you know what I’m talking about?

Yay, your’e right, smartphones! There was once an era without smartphone, where people where watching TV with their family, reading newspaper in the train, talking to each other in the restaurant.. And an era post smartphone where you have everything at your fingertips (literally). Are you hungry, thirsty, bored, lonely? Just take your smartphone out of your pocket! 

We actually got so used to it that we don’t even notice it anymore but the smartphone has been a revolution in so many regards. Twitter for instance, a pure mobile app, changed the way journalists work. Facebook, changed the way people vote. WhatsApp has been used for revolutions in the arabic countries. Snapchat has changed the way people open up about their life. Should I really go on?

A smartphone is not only the way we communicate. It’s the way we consume and produce media and it won’t change anytime soon. Please take a look at these statistics.

Smartphones consumption has now overpassed television in United States and it’s growing. In France, we are on the same path and it won’t be long before we observe this in our country as well. 

So, first thing first. If your website, your content is not mobile friendly yet, you’d better change it right now because mobile is not just a trend, it’s a reality, it’s a habit and it’s everywhere. 

Now, since we are supposed to talk about the trends. Let’s take a look at the social media consumption.

What we observe is that Facebook still dominates the whole ecosystem with Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp and Workplace. We also see other messaging apps and surprise… Tik Tok is already here. So we hear lots of news when it comes to social media on a daily basis but what we can observe for 2 or 3 years now is that social becomes more personal. 

You see all these messaging apps. It’s all about one to one or group conversations. And it’s funny because this is what Internet used to be. I remember using caramail and MSN when I was young. Then, Facebook came in and it was all about updating statuses, having public chats and displaying our social lives. Now, it feels like we are back to something more private again. Maybe there is a global feeling of mistrust since people started to realize that our data is being gathered, processed and even used against us sometimes. Cambridge Analytica has clearly played a great role in making people aware of that. 

It also feels like people are now more into spontaneous and ephemeral content. 

Since Instagram stole the Snapchat idea, stories production and consumption have exploded. Tik Tok is also crazy in terms of adoption. Just look at the numbers. 

It looks like people are fed up with the newsfeed! They don’t trust it as much as they used to. They are also fed up with Instagram’s newsfeed fake perfect pictures that make them feel bad about themselves. The seek for authenticity can explain why stories and now Tik Tok have so much success. 

The great thing for brands is that now, you don’t need to invest expensive money in producing great content anymore. Stories are a great opportunity to speak the truth and to showcase your values.

Also, these new formats make it easier then ever before to let your consumers do the work! Just check at this Tik Tok case!

It’s actually incredible because I’ve been working in social media fields for a while now and I observed how the Community Manager job evolved. At first, it was all about community, creating a group of people and interact with them. For brands, social networks (because Facebook used to be a network before it became a media) was an opportunity to start the conversation with the consumer. Then, Facebook algorithm changed, the newsfeed has evolved and it became a real media with really sophisticated advertising tools. Now, I feel like that with messaging apps and stories which you can only interact in private with, it’s more about community again. 

So as a marketer, if you want to have a great social media strategy, you should certainly not undermine the importance of conversation and moderation and you should certainly have a great community manager that will be ready to step in and to interact with your audiences no matter what time of the day it is.  

If I have to conclude this little observation of mine, I would say: Make sure you invest in trends that will last. Don’t rush into anything and if there is a few things you should definitely bare in mind it would be these 3.

1. Make sure your content is mobile-friendly and even mobile-native. It’s not only about cropping your picture or your video into the vertical format anymore. If you choose to do it, then play by the rules.

2. People are kind of fed up with newsfeed and spend more time messaging, consuming stories or new kind of channels such as Tik-Tok so make sure you make great use of it and start showcasing your behind the scenes. Tell your brand’s story. Don’t try to make it perfect. Just make it real. 

3. Never undermine the importance of the conversation. Having a moderation process is key. If you choose to go on social media then you should be ready to interact with people. So having a great Community Manager is not luxury!